grep כ-shell interpreter

בעקבות בדיחה ממש ישנה לגבי איך אוכלוסיות שונות כותבות תוכנה שמדפיסה “hello world”, הנה הגרסה שלי:

#!/bin/grep ^[^#]
Hello, world.

התנצלותי הכנה עם כל קוראי שלא בקיאים במשמעות של Shell programming.

אנו חוזרים לשידורינו הרגילים.

שחר

Bear